Lo Mein and Mei Fun

Lo Mein (Soft Noodle), Mei Fun (Rice Noodles)

46.  Vegetable Lo Mein (S)$4.75 (L)$7.95
47.  Roast Pork Lo Mein (S)$4.75 (L)$7.95
48.  Chicken Lo Mein (S)$4.75 (L)$7.95
49.  Beef Lo Mein (S)$4.95 (L)$8.50
50.  Shrimp Lo Mein (S)$4.95 (L)$8.50
51.  House Special Lo Mein (S)$4.95 (L)$8.50
52.  Chow Mei Fun
Veg , Pork, Beef, Chicken, or Shrimp
$8.50
53.  House Special Mei Fun $8.75
54.  Singapore Mei FunSpicy $8.75