Lo Mein and Mei Fun

Lo Mein (Soft Noodle), Mei Fun (Rice Noodles)

46.  Vegetable Lo Mein (S)$4.95 (L)$8.35
47.  Roast Pork Lo Mein (S)$4.95 (L)$8.35
48.  Chicken Lo Mein (S)$4.95 (L)$8.35
49.  Beef Lo Mein (S)$5.25 (L)$8.95
50.  Shrimp Lo Mein (S)$5.25 (L)$8.95
51.  House Special Lo Mein (S)$5.25 (L)$8.95
52.  Chow Mei Fun
Veg , Pork, Beef, Chicken, or Shrimp
$8.95
53.  House Special Mei Fun $9.25
54.  Singapore Mei FunSpicy $9.25